بد

بد : ، كؤپلـِنچ سؤزۆنگ اؤنگۆندن غوُشولئپ اوُتريساتل ماني بريأن غوُشولما . بد آصئل : غارا يۆرِك ، آصئل سئز ، اربـِت . بد باغت : باغتئ غارا ، ایشی شوُوسوز ، باغت سئز ، غارا باغت . بد پأل : سر. بدنيّـِت . بد حأصيّـِت : يامان حأصيّـِتلي، حأصيّـِتي اربـِت، بدغئلئق. بدحأصيّـِت مال. بد خا : ] بدخا : [ ، ياقئم سئز ، غاراغوُل ، غئقئلئقچي ، غالماغالچي . بدخا غئلئق ـ حأصيّـِت . بدخا آدام . بد روُي :] بدروُ :‌ ي [ ، كؤن . س . ــ مئثالاسي پيس ، اربـِت گؤرنۆشلي ، صئپاتي ياقئم سئز بوُلان ، بدگـِلشيك . ــ گؤچ . م . بي آبراي ، ماسغارا . بد صئپات : سر. بدنئشان . بد غئلئق : اربـِت حأصيّـِتلي ، غئلئغي يامان ، غئلئق سئز . بد گـِلشيك : اربـِت گؤرنۆشلي ، ‌اوُوادان دأل ، گلشيك سيز گؤرنۆك سيز ، شكيل سيز . بد گۆمان :] بدگۆمان : ن [ ، گؤونۆنه گۆمان گتيريأن ، بير زادئنگ دوُغرودئغئنا ائنام اتمـِيأن ،‌ دۆيپلي ائنانمايان ، مۆنگكۆر . بد لاغام : كؤن . س . بدغئلئق ، بدحأصيّـِت ، جابجئناغان . بدلاغام يره باراندان ، غازئلغي گؤره بار (ناقئل) . بد نام : ] بدنا : م [ ، كؤن . س . يامان آدلي ، ماسغارا ، وجـِرا . بد نيّـِت :‌ يامان نيّـِت ، اربـِت پأل ، اربـِت ماقصاد ، غارايۆرِك . بد نبيس : اؤز پـِيداسئنا چاپيان ، نبسينه بويروپ بيلمـِيأن ، نبسـِجـِنگ ، آچ گؤز . بدنبيس آدام . بد نئشان :] بدنئشا : ن [ ، كشبي اربـِت ، بدگـِلشيك ، گلشيك سيز ، الهـِنچ ، بدصئپات .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *