سؤزلۆگینگ غورلوشئ

1 ــ سؤزلۆکده  باش سؤز ادیپ آلنان سؤزلـِرینگ هممه سی  الیب ـ بی  ترتیبینده  یرلـِشدیریلدی

  2 ــ آدلار بیرلیک ساندا، باش دۆشۆم فوُرماسئندا آلئندئ .# : بوُلچولوق … کوُلخوُز … اوُقووچئ …

  3 ــ خالق آدلارئ و بیرلیک ساندا اولانئلمایان کأبیر ترمین لـِر  کؤپلۆک ساندا گتیریلدی . # : یاکوت لار … اؤزبـِک لـِر ..

  4 ــ ایشلیک لـِر  اینفینیتیـو(مصدر)  فوُرماسئندا بریلدی . # : گؤرۆشدیرمـِک … دورماق … اوُقاماق …

  5 ــ اوزئن آیدئلیان چکیملی لـِر  باش سؤزدِن سوُنگ کوادرات سکوُبکادا [] ایکی نوُقاط بیلـِن گؤرکـِزیلدی . #  باتئر : [ با: تئر ] ، … دئز : [ دئ: ز ]، … خالق آدلارئنئ آنگلادیان سؤزلـِرده  اوزئن لئق  بلگیسی غوُیولمادئ .

  6 ــ اؤز باشداق  اولانئلمان ، باشغا بیر سؤز بیلـِن بیله لیکده  گلیپ ، توتوش بیر مانئ آنگلادیان کأبیر سؤزلـِرینگ  ائزئندان ایکی نوُقاط غوُیولدئ . سوُنگرا اولانئلیان سؤزی بیلـِن بیلیکده  گتیریلیپ، اوزئن چئزئقدان سوُنگ مانئ سئ  دۆشۆندیریلدی . # :کمیش ـ کمیش :کمیش ـ کمیش اتمـِک ــــ آغلاجاق ـ آغلاجاق بوُلوپ، دوُداق لارئنگئ  مۆنگکۆلدِتمـِک . بارق : بارق اورماق ــــ

  7 ــ سؤزلـِرینگ یازئلئشئ بیر بوُلوپ ، یؤنه هر هایسئ نئنگ آیراتئن مانئسئ بار بوُلان بوُلسا ، هر هایسئ آیراتئن لئقدا  یازئلئپ، سؤزۆنگ ائزئندان بیر سان بیلـِن بللـِندی . # ساپاق I … ساپاق II …

  8 ـ کؤپ مانئ آنگلادیان سؤزلـِرینگ آیرئ ـ آیرئ مانئ لارئ  سان بیلـِن گؤکـِزیلدی . # :

بؤوۆر : 1 ــ بیل بیلـِن غوُلتوغئنگ آرالئغئ، بئقئن .

 2 ــ بیر زادئنگ بیر بورچئ، غاپدالئ، طاراپئ .

    سؤزلـِره دۆشۆندیریش برلـِنده، اوُلارئنگ کأبیر مانئ آیراتئن لئقلارئ  سان بیلـِن بللـِنمأن ، نوُقاطلئ اوُتور(؛) بیلـِن هم گؤرکـِزیلدی . # :

 اگمـِک : 1 ــ بیر زادئنگ اوچ لارئنئ  بیری ـ بیرینه  یاقئن لاشدئرئپ، دوغا گؤرنۆشینده  اتمـِک؛ باشئنئ، یوُقارئ طاراپئنئ آشاق بۆکمـِک، اپمـِک، توتماق …

 9 ــ سؤزلـِرینگ مانئ سئنا  دگیشلی مئثال لارئنگ  آلنان یری یای(  ) ایچینده  گؤرکـِزیلدی .

 10 ــ کأبیر سؤزلـِره دۆشۆندیریش برلـِنده، اوُلارئنگ اولانئلئش آیراتئن لئغئنئ  گؤرکـِزیأن غوُشماچا دۆشۆندیریش لـِر  یای (  ) ایچینده  گؤرکـِزیلدی . # :

یوُقوملئ : جانا یاراملئ، پـِیدالئ ( اییمیت حاقدا ) .

 11 ـ باش سؤز ادیپ آلنان عُنوان لارئنگ  مانئ لارئ  بیر بوُلسا، بیرینه دۆشۆندیریش برلیپ، بـِیله کی  لـِر  شوُل سؤزه  سالغئ لانئلدئ . # :غام : سر. غایغئ .

 12 ــ سؤزلـِرینگ هممه  مانئ لارئ  یۆزه  چئقارئلئپ، دگیشلی مئثال لار  برلـِندِن سوُنگرا، شوُل سؤزۆنگ غاتناشماغئ بیلـِن عمـِله  گلیأن دورنوقلئ سؤز دۆزۆم لـِری @ بلگی سیندِن  سوُنگ بریلدی . اوُلارئنگ باش سؤز بیلـِن باشلانیان لارئ  ایلکی، بـِیله کی  لـِری  سوُنگرا  الیب ـ بی  ترتیبینده  گتیریلدی . # :

آغئز : ……

@ آغزا آلار یالئ دأل : …..

@ آغزا آنگقارماق : …..

@ سؤزۆنگ آغزئنگدا : …..