شرطـلی غئسغالتمالار

آو ـ آوياتسييا                                            مات – ماتماتيكا

آوچ – آوچئلئق                                          مد – مديسينا

آنات – آناتوُمییا                             متوُر – متوُروُلوُگييا

آنتروُپ – آنتروُپوُلوُگييا                                مين – مينرالوُگييا

آرخوُل – آرخوُلوُگييا                                   ميف – ميفوُلوُگييا

آرخيت – آرخيتكتورا                                 نتج – نتجارچئلئغا دگيشلي سؤز

آستر – آستروُنوُمييا                                     اوُبا خ – اوُباخوُجالئغئنادگيشلي ترمين

آياقغ – آياقغاپچئلئغا دگيشلي سؤز      اوُپت – اوُپتيكا

باكت – باكتريوُلوُگييا                                  پالوُنت – پالوُنتوُلوُگييا

بالئقچ – بالئقچئلئق                                    پد – پداگوُگيكا

بيوُل – بيوُلوُگييا                              پوُليگر – پوُليگرافييا

بوخگ – بوخگالترييا                                 پسيخ – پسيخوُلوُگييا

و  ش . م . – و شونگا منگزِشلـِر       راد – راديوُتخنيكا

وت – وترينارييا                                         رسمي – رسمي ترمين

گوُگر – گـِوُگرافييا                                     سازچ – سازچئلئغا دگيشلي ترمين

گوُد – گوُدزييا                              سنتچ – سنـِتچيليك ترميني

گوُل – گوُلوُگييا                                        سر.– سرِت

گوُم – گوُمترييا                             سؤودا ت – سؤودا ترميني

گپل . د – گپلـِشيك ديلي                سؤگۆنچ س – سؤگۆنچ سؤز

گؤد . س . – گؤدِک سؤز               اسپوُرت –اسپوُرت ترميني

گؤچ . م . – گؤچمه مانئدا              ستات –استاتيستيكا

گرام – گرامماتيك ترمين                 صونغات – صونغات ترميني

غورل – غورلوشئق ترميني               سئياسي – سئياسي ترمين

د . يوُ– دمير يوُل ترميني                  تار – تارئخ ترميني

دنگيزچ – دنگيزچيليك                               تاتر – تئاتر ترميني

ديال – ديالكتال سؤز                                  تخ – تخنيكا

ديني – ديني سؤز                           تيكينچ – تيكينچيليك ترميني

ديپل – ديپلوُماتييا                           تيپوُگر – تيپوُگرافييا

دوُقم – دوُقماچئلئق                                    فارم – فارماتسوتيكا

زوُوُوت – زوُوُوترينارييا                                فيز – فيزيكا

زوُوُل – زوُوُلوُگييا                           فيزيوُل – فيزيوُلوُگييا

كارت – كارت اوُينونا دگيشلي سؤز  فيلوُس – فيلوُسوُفييا

كينم – كينماتوُگرافييا                                  فوُليك – فوُلكلوُريستيكا

كيت . د . – كيتاپ ديلينه دگيشلي سؤز         فوُت – فوُتوُگرافييا

كؤن . س . – كؤنه ليشـِن سؤز                     حاربي – حاربي ترمين

كولين – كولينارييا                         حيم – حيمييا = شیمی

كۆشتچ – كۆشتچۆليك ترميني                      ائقد – ائقتئصادييته دگيشلي ترمين

لينگو – لينگويستيكا                                   ادب – ادِبيّـات

ماغد . اشل – ماغدان ايشلـِري                     ال – الكتروُتخنيكا

ماليه – مالييه ايشلـِرينه دگيشلي ترمين اتن – اتنوُگرافييا

مالدارچ – مالدارچئلئق                                يور – يوريديك ترمين

 #  ــ مئثال لارئنگ باشلانیان یری

@ ــ سؤزونگ لـِرینگ  غاتناشماغئ بیلـِن

آنگلادیان دۆرلی مانئلئ تأزه سؤزلـِر