ينگمـِک

ينگمـِک

ينگمـِک :‌ ــ اوروشدا ، سؤوِشده اۆستۆن چئقماق . ــ بير زات اوغرونداقئ گؤرِشده اۆستۆنليك غازانماق . قئنچئلئغئ ينگمـِک اۆچين، توتانيـِرلي بوُلغون، اينيم ! ــ گؤرِشده، يارئشدا و ش. م. غارشئداشئندان اۆستۆن چئقماق . يارئشدا ينگمـِک .

ينگ ليك

ينگ ليك

ينگ ليك : ــ ينگ اتمـِک اۆچين بيچيلـِن يا ـ دا نیّـِت لـِنـِن ماتا . ــ چؤرِك بيشيريلـِنده ، تامدئرئنگ هوُوروندان ، غئزغئنئندان غوُرانماق و ايش واغتئندا ينگينگ خاپالانمازلئق اۆچين غوُلا گـِییليأن انجام . الينگه ينگ ليك گـِييپ ، چؤرِك بيشيرمـِک .

ينگ لـِنمـِک

ينگ لـِنمـِک

ينگ لـِنمـِک :‌گـِییمينگ ينگينه غوُلونگي سوُقوپ گـِيمـِک، ينگه سوُقوپ گـِيمـِک . اوُل كؤينـِگيني ينگ لـِنيپ بيلمأن دیر .

ينگلـِس

ينگلـِس

ينگلـِس : ــ آغرامي بیرنـِمه كمه لـِن ، آغرامي ينگيلرأك بوُلان . ــ گؤچ . م . ینگیل کلله لیک اديأن ، سالئقات سئز . ينگلـِس آدام . ــ گؤچ .م . چالا يوواش . منينگ ائز يانئمدا كؤينـِگينگ ينگلـِس پاسئردئسي و آياق سسي اشيديلدي .

يوُوشان

يوُوشان

يوُوشان : بوُت . اوُونوق گۆللي ، ييتي ائسلي مال ايييأن و ياقماق اۆچين پـِیدالانئليان پۆرلي اؤسۆمليك . يوُوشانئنگ چئغلي ائسئ گلیأردي .

يوُووز

يوُووز

يوُووز : ـ يامان ، اربـِت . اِي ، آلدانان ، يوُووز گۆنه دۆشـِن آداملار . ــ غاضاپلي ، رحيم سيز . آغشام آرا بوُلان پيلله ، توُقاي لاردا يوُووز حالدا دوشمان ديشين غئجاياردي .

يوُيماق

يوُيماق

يوُيماق : ــ ضایالاماق خاراپ لاماق ، بوُزماق ، اۆيتگـِتمـِک ، اربـِت لـِشديرمـِک . دۆنيأدِن گؤوني گچگين ليك ، نأاومئدلئق عالاماتي اوُنونگ كشبيني يوُيياردي . ــ نأدوُغري بـِيان اتمـِک ، غالپ لاشدئرماق . تارئخي يوُيماق بوُلماز .

يوُيوق

يوُيوق

يوُيوق : ــ ضایالانان ، خاراپلانان ، بوُزولان . ــ نأدوُغري ، يالنگئش . يوُيوق دۆشۆنجه بريأن حکايا . حاقئقئ زات حاقئندا يوُيوق پيكير .

يوُيولماق

يوُيولماق

يوُيولماق : ــ ضایالانماق ، خاراپلانماق ، بوُزولماق ، اۆیتگـِمـِک . ــ نأدوُغري بـِيان اديلمـِک ، غالپ لاشدئرئلماق. ــ آرادان چئقماق، آيرئلماق، اؤلمـِک ( چاغا حاقدا ) . تأزه بوُلان چاغاجئق يوُيلوپ دئر .

يوُوار

يوُوار

يوُوار :بیری نینگ خوُجالئق ايشينه كؤمـِک برمـِک ماقصادي بیلـِن كؤپچۆليك بوُلوپ مـِيلـِتين يرينه يتيريليأن ايش (كؤپلـِنچ بير گۆنلۆك ) .

يوُنا

يوُنا

يوُنا :[ يوُ : نا ] ، غانگنگانئنگ يا ـ دا اِيـِرينگ آشاغئنا غوُيماق اۆچين غات ـ غات اديليپ تيكيليأن كچه ، تلـِتين . ماخمال درليك ، گۆلناري يوُنا ، طئللا غايئشلي اِيـِر سالئپ ، غئر آتي اِيـِرلأپ ، كم سيز بزه دي .

یئلمانماق

یئلمانماق

یئلمانماق : ــ يوُنولئپ یئلماناق اديلمـِک ، يۆلمـِنمـِک ، انديغان تكيزلـِنمـِک . پيلينگ ساپي یئلمانئپ دئر. ــ اؤزۆنگي تيمارلاماق ، اؤزۆنگه تيمار برمـِک ، اؤزۆنگي تيجه مـِک ، اؤز سئنانگي ترتيبه سالماق . جرِن آینانئنگ اؤنگۆنده یئلمانئپ دوردي .

یئلدئرئم

یئلدئرئم

یئلدئرئم : آتموُسفرا الـِکتریک لـِري نينگ توُپلانماغئندان هوُوادا بيردِن يۆزه چئقیان ياغتي لئق ، رازرياد . اؤتـِن آغشام یئلدئرئم چاقدي . یئلدئرئم اورماق :‌ یئلدئرئم دگيپ ، هلأك چيليگه سزِوار بوُلماق . یئلدئرئم يالي سۆينمـِک :‌ چاقدان آشا چالت گيتمـِک ، چالت چاپماق ، چالت حرِکـِت اتمـِک ، ائلغاماق . یئلدئرئم يالي سۆينيأن آت لارئنگ […]

یئلدئز

یئلدئز

یئلدئز : ــ یؤنه کـِی گؤز بیلـِن گؤرمـِک مۆمـِکين بوُلان و اؤزـ اؤزۆندِن ياغتئلانيان آسمان جيسيمي . ــ گؤچ . م . بير زادي عالامات لاندئريان بأش بورچ نئشان . پاپاغئندا غئزئل یئلدئز يالدئراپ دور . یئلدئزا اوغران يالي بوُلماق : ايشي شوُوسوز بوُلماق ، اديلـِني ترس بوُلماق، اوُنگ بوُلمازلئق . یئلدئزا توُيناق سالماق : […]

یئلماماق

یئلماماق

یئلماماق : زادئنگ يۆزۆنينگ بۆدۆرـ سۆدۆر يريني غئرداپ ، يوُنوپ یئلماناق اتمـِک، انديغان تكيزلـِمـِک . اوُل آغاران ساچلارئني یئغئرت لاشان الي نينگ آياسي بیلـِن ايكي باقا یئلمادي .

یئل سايئن

یئل سايئن

یئل سايئن :[ یئل سا : يئن ] ، هر یئل ، یئلئنگ ـ یئلئنا ، یئل گلديكچه . اوُنونگ يوُلباشچئ لئق اديأن كوُلخوُزي یئل سايئن اولاليار .

ييتمـِک

ييتمـِک

ييتمـِک : ــ غاچئپ يوُغالماق ، غاچئپ غالماق ، گۆرۆم ـ جۆرۆم بوُلماق . ييتـِن پئچاغئنگ ساپي آلتئن ( ناقئل ) . ــ آزاشئپ باشغا يره دۆشمـِک ، آزاشماق . غوما اوُدونا گيدِن چاغالارئنگ بيري ييتيپ دير . ــ گؤرۆنمـِز بوُلماق ، بوُزولماق ، اؤچمـِک . كؤپ واغت گچمـِگي بیلـِن ، يازئلان خاط لار کاغئذئنگ […]

ييتگي سيز

ييتگي سيز

ييتگي سيز : ــ ضايا اتمأن ، ايصريپ اتمأن ، ضاياسئز ، ائرياسئز . ــ گؤچ . م . اؤلۆم ـ ييتيم سيز . سؤوِشدِن ييتگي سيز گلمـِک .

ييتـِلمـِک

ييتـِلمـِک

ييتـِلمـِک : ــ چالنئپ ييتي بوُلماق ، كسگير بوُلماق ، اؤتگۆر بوُلماق . ــ گؤچ . م . دۆنیأ غارايشي آرتماق ، دۆشۆنجه سي ، پأهيمي گينگـِلمـِک . چاري اؤنگكۆسيندِن ييتـِليپ دير .

یئلئنماق

یئلئنماق

یئلئنماق : اۆشأنينگده اؤز بدِنينگي غئزدئرماق ، نوُرمال ياغدايا گلمـِک ، چوُيونماق . اوُل آق نابات اجأنينگ تامئندا یئلنئپ گيتدی .

يئمپئق

يئمپئق

يئمپئق :طاغام سئز ، يووان ، مازاسئز . شوُل غويولارئنگ سووي آزاجئق يئمپئق يالي دويولیاردئ .

ييتگي

ييتگي

ييتگي : ــ ييتيريلـِن زات ، ائريا ، ايصريپ ، ضايا . حاصئل یئغنالاندا ، ييتگي لـِره يوُل بريلمـِلي دأل دير. ــ ييتيپ گيدِن ، آزاشئپ باشغا يره دۆشـِن ( آدام ، مال ، زات و ش . م . ) . اوُلار ” ييتگيميز گليأر ” دييشيپ ، بگـِنیأردی لـِر . ــ گؤچ . […]

یئغرئلماق

یئغرئلماق

یئغرئلماق : ــ یئغئرت آتماق . غاسئن ـ غاسئن بوُلماق ، غاسئن آتماق ، دۆيرلـِنمـِک . كؤينـِگينگ یئغرئلان يرلـِريني يازئشدئرماق . ــ بۆكۆشمـِک ، دۆيرۆكمـِک ( اۆشه مـِک و ش . م . زرارلی ) .

يئقئق

يئقئق

يئقئق :آبات دأل ، يئقئلئپ وِيران بوُلان ، بربات بوُلان ، يومرولان . اوُل يئقئق كؤپري نينگ آغاجئنا بۆدرأپ اليني يره ديرأپ غالدي .

يئقئق ـ يومروق

يئقئق ـ يومروق

يئقئق ـ يومروق :آبات دأل ، وِيران بوُلوپ غالان ، بربات بوُلان ، خارابا دؤنـِن . يئقئق ـ يومروق جایلاري گؤرکـِزدي .

يئقئلماق

يئقئلماق

يئقئلماق : ــ وِيران بوُلماق ، بربات بوُلماق ، يومرولماق . ــ گؤرِشده غارشئداشئنگدان ينگيلمـِک ، باسئلماق . يئقئلان گؤرِشدِن دوُيماز ( ناقئل ) . ــ تايئپ ، بۆدرأپ ، آياغئنگ اؤزۆنگه ادِم برمأن ، گؤورأنگ بیلـِن يره غايتماق . سؤيـِنيشـِن يئقئلماز ( ناقئل ) . ــ آغدارئلئپ يره دۆشمـِک ، باشاشاق غايتماق ، بير […]

یئل

یئل

یئل :‌ اوُن ايكي کالـِندار آيئندان عئبارات واغت بيرليگي. آرادان ايكي یئل گچدي. یئل بوُيي : یئلئنگ أهلي دوُوامئندا ، بۆتين یئل . یئل بوُيي زأحمـِت چكيأن. یئل يازووي :‌ هر یئلدا آلنئپ بارئليان تارئخي واقالارئنگ يازغئسي . یئلا دؤنمـِک :‌ كؤپ واغتا چكمـِک ، اوزاق واغت دوُوام اتمـِک .

یئغئم

یئغئم

یئغئم : ــ حاصئل یئغناليان دؤوۆر ، حاصئل کامپانيياسي ، واغتي ، اوُراق واغتي . ــ بللي بير ماقصاد اۆچين یئغناليان پول يا زات ، تؤلـِگ . خالقدان توُپلانيان یئغئم لاري يوردي آبادان لاشدئرماق اۆچين پـِیدالانئليار .

یئغئن

یئغئن

یئغئن : ــ بير يره یئغنانان مأرِكه ، ماهـِلله ، اۆیشمـِلـِنگ . شـِیله آغئر یئغئنـئنگ غورولجاغئني اؤي اِيه سي گؤز اؤنگۆنه گيتريپ دير . ــ گؤچ . م . غوُشون ، لشگـِر . یئغئن گليپ ، صاپ ـ صاپ بوُلوپ دوردي لار ، صوبح ـ سأحـِردِن ناغاراسئن غوردولار .

یئغئنچاق

یئغئنچاق

یئغئنچاق : ــ كيچيرأك اۆيشمـِلـِنگ ، كيچيرأك یئغنانئشئق . ــ بللي بير ماقصات اۆچين دۆزۆليأن آز سانلي نؤكـِر ، توُپالانگ . اوُل بيرـ أ، يوردا غايدئپ گلمـِز ، بيرـ ده ، اؤزباشئنا یئغئنچاق دۆزمـِز .

يئقان ـ يومران

يئقان ـ يومران

يئقان ـ يومران :[ يئقا : ن ـ يومرا : ن ] ، ــيئقان ـ يومران اتمـِکـــ وس ـ وِيران اتمـِک ، دربي ـ داغئن اتمـِک ، آغدارـ دۆنگدر اتمـِک ، يئقئشدئرماق . اوُنونگ اؤيۆني يئقان ـ يومران اديپ ، غاچئپ گيديأرلـِر. ــ يئقان ـ يومران بوُلماق ـــوِيران بوُلماق ، دربي ـ داغئن بوُلماق ، […]

يئقغئن

يئقغئن

يئقغئن : يئقغئن اتمـِک ـــ بير طاراپا بيل باغلاماق ، بير زادا یۆرِِگینگي برمـِک ، مـِییللي بوُلماق . اوُلار ايلكي بادا بير آز دول ـ سول ديييپ تئقئراش سالارـ دا، ناظارئنگ آد ـ آبرايئنا يئقغئن اديپ، غودا بوُلدولار .

يئقغئن چئلئق

يئقغئن چئلئق

يئقغئن چئلئق : بربات چئلئق ، وِيران چئلئق ، اوُپورئلئشئق . دوروبـِر ، بو ايش آرامئزداقئ صئنپي دوشمان لارئنگ قئنچئلئغئ دئر .

یئغئرماق

یئغئرماق

یئغئرماق : ــ یئغئرت ـ یئغئرت اتمـِک ، ‌اپين توتدورماق ، اپين ـ اپين اتمـِک ،‌ اپمـِک . كؤينـِگينگي بـِيديپ یئغئرماسانا ! ــ بۆزۆپ بير يره گتیرمـِک ، بۆزۆپ كيچـِلتمـِک . تلپـِگينگ اتـِگيني یئغئرماق . غوُوورماق . ــ بير زات سبأپلي دۆيرۆلمـِک . اوُل يالانگاچ آياق لارئني يئغرئپ ، گؤم ـ گؤك ، پوُرسي سادئر […]

یئغئرماق

یئغئرماق

یئغئرماق : ــ یئغئرت ـ یئغئرت اتمـِک ، ‌اپين توتدورماق ، اپين ـ اپين اتمـِک ،‌ اپمـِک . كؤينـِگينگي بـِيديپ یئغئرماسانا ! ــ بۆزۆپ بير يره گتیرمـِک ، بۆزۆپ كيچـِلتمـِک . تلپـِگينگ اتـِگيني یئغئرماق . غوُوورماق . ــ بير زات سبأپلي دۆيرۆلمـِک . اوُل يالانگاچ آياق لارئني يئغرئپ ، گؤم ـ گؤك ، پوُرسي سادئر […]

یئغئندي

یئغئندي

یئغئندي : ــ بير نأچه اثـِرلـِر ، ايش لـِر ، دوُكومـِنت لـِر يرلـِشديريلـِن كيتاپ . اوُلارـ دا پوُوِست یئغئندئسی ـ دا بار. ــ هر يردِن توُپلانان ، یئغنالئپ جمع لـِنـِن . فوتبوُل يارئشئندا شأهـِرينگ یئغئندي كوُماندالاري چئقئش اتدي لـِر .

يئقئپ ـيومورماق

يئقئپ ـيومورماق

يئقئپ ـيومورماق :‌يئقان ـ يومران اتمـِک ، آغدارـ دۆنگدِر اتمـِک ، برـ بيبات اتمـِک . يات لارئنگ اوُرداسئن يئقئپ ـ يومورئنگ ، فاشيست غوُشون لارنئنگ بيلين اوُمورئنگ .

يئقما ـيئقئلما

يئقما ـيئقئلما

يئقما ـيئقئلما:‌تللي ـ پللي، بوُلشونا گؤرأ، بير مئدار اديپ، بير تأر بیلـِن (دورموش ـ ياشايئش حاقدا) گۆنۆمي يئقما ـ يئقئلما اؤزۆم قوُوالارئن .

یئلچئر

یئلچئر

یئلچئر :‌ يۆزي تپ ـ تكيز ، یئلدئراپ دوران ، یئلماناق بوُلان ، یئلپئلداووق . اوُنونگ اتلـِك، یئلچئر غارا يۆزۆندِن اِییأم چئغ گؤرنۆپ دير

یئلدام

یئلدام

یئلدام : چالت چاپيان ، چالت ائلغايان ، چاپغئر ، يۆورۆك . پيشيگينگ یئلداملئغي سامانخانا چنلي ( ناقئل ) .

یئلدئراماق

یئلدئراماق

یئلدئراماق : یئلدئرـ یئلدئر اتمـِک ، یئلپئلدئلي شؤهله سالماق ، يالپئلداپ اؤوشۆن آتماق . اِيسـِم ـ ده بوُلسا ، اوُنونگ سؤزۆندِن راضي بوُلاندئغئ یئلدئرايان گؤرِجيندِن گؤرۆندي .

یئلاماق

یئلاماق

یئلاماق : ــ چالا غئزماق ، یئلي گچمـِک . ــ تمپـِراتورا يوُقاري غالئپ باشلاماق . هوُوا یئلاپ باشلادي .

یئلان

یئلان

یئلان : [ یئلا : ن ] ، اگرِم ـ بوغرام بوُلوپ سوولوپ حرِکـِت اديأن ، زأهـِرلي ، آياق سئز سۆيرِنيجي . یئلان چاقان كنديردِن غوُرقار ( ناقئل ) . یئلانئنگ داشي يومشاق ، ايچي زأهـِر( ناقئل ) . یئلانئنگ آياغئني گؤرمـِرسينگ ، موُللانئنگ ، چؤرِگيني ( ناقئل ) . دۆيه اؤز بوُينونئنگ اگريسيني بيلمأن […]

یئلان دوُداق

یئلان دوُداق

یئلان دوُداق : [ یئلا : ن دوُ : داق ] ، بوُت . بيلك يالي يوُغئن ، ياپراق سئز ، آق گۆللي ، غومدا بيتيأن پارازيت اؤسۆمليك .

يئقماق

يئقماق

يئقماق : ــ وِيران اتمـِک ، بربات اتمـِک ، يومورماق . كؤنه حاياط لاري يئقئپ ، يره دؤكيأرلـِر. ــ ينگمـِک ، اۆستۆن چئقماق ( گؤرِشده و ش . م . ) . عجيزرأك بير ييگيت اگنيندِن ياپئشاندا ، اوُل اوُني سيلتـِرلأپ يئقدي . ــ حؤكۆم سۆرمـِگيندِن ماحروم اتمـِک ، حأکیمیّـِت باشئندان آغدارماق . عایال لار […]

یئلبا ـیئل

یئلبا ـیئل

یئلبا ـیئل :هر یئل ، یئلئنگ ـ یئلئنا ، یئل ـ یئلدان ، یئل گلديكچه . يرلـِر یئلبا ـ یئل اكيشينگ اؤنگ يانئندا بيجه آتئلئپ ، تأزه دِن پايلانئليار .

یئلپ ـیئلپ

یئلپ ـیئلپ

یئلپ ـیئلپ :‌ کأ يانئپ ، کأ سؤنيأن ، ائشئق لانيان ، یئلپئلداپ يانئپ ـ سؤنۆپ دوران . اوُبانئنگ کأبير يرينده هنيز یئلپ ـ یئلپ گؤرۆنيأردي .

یئلپيلداماق

یئلپيلداماق

یئلپيلداماق : یئلدئراپ شؤهله ساچماق ، یئلدئراماق ، یئلپ ـ یئلپ اديپ شؤهله لـِنمـِک ، آقجارئپ گؤرۆنمـِک . كـِييك لـِرينگ آقجا يامزي هر يردِن بير یئلپئلداپ گؤرۆندي .

يوُق

يوُق

يوُق : ، يوُقوپ غالان غالئندي ، يوُقوندي. يوُق بوُلمازلئق : اؤرأن آز بوُلماق لئق . ايكيميز اييجك بوُلساق ،‌آغزئمئزا يوُق هم بوُلماز .

يوومارلاماق

يوومارلاماق

يوومارلاماق :گۆنأسيز اتجـِك بوُلوپ چالئشماق ، گۆنأنينگ اۆستۆني ياپماق ، عايئبـئنگ اۆستۆني باسئرماق ، آقلاجاق بوُلماق . اوُنونگ يتـِرـ يتمـِز عايئبي نئنگ اۆستۆني اؤرتمـِک ، يوومارلاماق يرينه ، غايتا غارئنجا يالي بير كيچي جيك زادي پيل اديپ گؤرکـِزيپدي .

يووماق

يووماق

يووماق : ــ خاپاني ، كيري سوو بیلـِن آراسسالاماق ، سوو بیلـِن تأميزلـِمـِک ، آيئرماق . ال ـ الي يووار ، ايكي ال بيريگيپ ، يۆزي يووار ( ناقئل ) . ــ گؤچ. م. آيئرماق ، آقلاماق ، گۆنأدِن چئقماق ، گۆنأسيز اتمـِک ، گۆنأسيز بوُلماق . انتـِك خالق اؤنگۆنده بوُلان خئياناتئمي من اؤز اليم […]

يوونوق سئز

يوونوق سئز

يوونوق سئز :گپي ـ سؤزي يرليك سيز ، مازاسئز ، گپده ـ سؤزده يرليك سيز اؤنگه دۆشيأن ، اوتانچ ـ حاياسئز ، باتنئق سئز ، صابئرسئز ، ينگيل . اوُل سوووق ، دوزسوز ، يوونوق سئز سؤزلـِري تيركـِشديريپ ، شوُل غئزئنگ آدئنا غوُشغئ بیلـِن ، خاط يازماغئني دوُوام اتدي .

يوووتماق

يوووتماق

يوووتماق :‌بوُقورداق موسكول لاري نئنگ حرِکـِتي بیلـِن بير زادي غئزئل اؤدِكدِن گچيرمـِک . اوُل آغزئنا سالان نانئني يوووتدي . لبظينگي ( وادانگي ) يوووتماق : بير زادي يرينه يتيرمـِزليك ، وادانگدا تاپئلمازلئق ، آلداماق . آق پاتئشا اؤز لبظيني يوووتدي . غئل يووودان يالي بوُلماق : سر. غئل . ير يوووتماق : يوُق بوُلماق ، […]

يوووجي

يوووجي

يوووجي : بير زاتدان كيري ، خاپاني سوو بیلـِن يوووپ آيرئجي ، آيئريان ، آراسسالايان (‌ آدام ) . انه ليگيم گـِییم يوووجي بوُلوپ ايشلـِيأردي .

يوموق

يوموق

يوموق :سبشيريلـِن ، بيري ـ بيرينه دگريليپ غئسئلان ، ياپئق ، يوملان . آيئنگ ياغتئسي اوُلارئنگ يوموغراق گؤزلـِريني ائشئق لاندئرياردي .

يوودونماق

يوودونماق

يوودونماق :يوووتماق دويغوسي بیلـِن بوُقورداق موسكول لارئني حرِکـِت لـِنديرمـِک . يوُلاغچي لارئنگ كنتلـِوۆك لـِري نينگ آراسئندا يوودونماغا تۆيكۆليك غالمادي .

يووا

يووا

يووا :بوُت . آجئمتئق طاغاملي ايییليان ياز اوُتي . اوُل آينا بیلـِن يووا چؤپلـِمأگه گيدِنيني گؤزۆنينگ اؤنگۆندِن گچيردي .

يوواشاماق

يوواشاماق

يوواشاماق :پسـِلمـِک، كمـِلمـِک ، ائنجالماق ، كؤشـِشمـِک ، غوُوشاماق . آلدئم ـ برديمه سالئپ دوران يل سوُنگا باقا بير آز يوواشادي .

يوواش ـ يوواش

يوواش ـ يوواش

يوواش ـ يوواش :آسسا ـ آسسا ، كم ـ كمدِن ، آزـ آزدان ، هوُولوقمان . آداملار يوواش ـ يوواشدان اؤيلي ـ اؤي لـِرينه دارغاشئپ باشلادي لار .

يووان

يووان

يووان : ــ دوزي آز، آز دوز آتئلان، دوزي نوُرماسئندان كم بوُلان . یووان ناهار. ــ گؤچ . م . اؤزۆني آلئپ بارشي ينگيل بوُلان ، سؤزي اوغورسئز، سؤزي باتنئق سئز ، سؤزي ماني سئز ، ينگيل كلله . اوُنونگ گپي ـ سؤزي يووان گؤرۆنيأر .

يووخا

يووخا

يووخا :[ يووخا :] ، هر هیلی بوُلوپ دوران ، سوووم سئز ، سووجوق . يووخا پري نينگ يالانگاچ آدام يالي بوُلماغئ ـ دا مۆمـِکين .

يوودارها

يوودارها

يوودارها :[ يوودارها : ] ، هر بير زادي يووودئپ بيليأن ميفيكي یئلان ، دوُيمازـ دوُلماز ، آچ گؤز . اوُل حاجي مليك يووادارهانئنگ گرِگي ـ ده شوُلدي !

يوودوم

يوودوم

يوودوم :يوودولاندا بوُقورداق موسكول لاري نئنگ بير گزِکكي حرِکـِتي . بير يوودوم : آزاجئق ، بیرنـِمه .

يوواش

يوواش

يوواش : ــ سسي غاتي بوُلمادئق ، پس سسلي ، پس سس بیلـِن ، سسي گۆيچلي بوُلمادئق ، چالا . اگنينده غوُشاسي ، يوواش هينگ لـِنيأر ، اوُوازاسي تؤوه رِکده يانگلانيار. ــ اۆمسۆم ، سس سيزـ اۆينسۆز . اوُل بير يوواش آدامدي . ــ آسسا ، خایال . من يوواش يؤرأپ گيتمـِلي بوُلدوم .

يوموش

يوموش

يوموش : ــ بيرينه تابشئرئلان ايش ، يرينه يتيرمـِک ليگه ائنانئلان ، يرينه يتيرمـِک ليگه بللـِنـِن ، نیّـِت لـِنـِن ايش . سانگا تابشئرئليان يوموش اولئ ايش دير . ــ اوُقووچي لارا بريليأن تابشئرئق ، گؤنۆكمه . يوموش اوُغلاني : تابشئرئغئ ، ايشي يرينه يتيرمأگه يتيشـِن اوُغلان ، هميشه يوموش بويروليان يتگينجـِك ، تابشئرئغئ بوُلشي يالي […]

يوووندي

يوووندي

يوووندي :بير زات ( غاپ ـ چاناق ) يوولاندان سوُنگقئ غاليان خاپا سوو . . يازئنگ يوووندئسي غئشا غاتئق ( ناقئل ) .

يوووسغا

يوووسغا

يوووسغا : ــ اۆستۆنده مـِييت غوُيلوپ يوووليان زات ، يوولاندا یئغنالان خاپا . اوُنونگ رنگكي يوووسغادان غوُرقانئنگ يۆزي يالي دئم آقدي . ــ ديال . گـِوُمتريك فيگورا گؤرنۆشينده غومدان غالدئرئلان تۆممـِک .

يؤنـِلمـِک

يؤنـِلمـِک

يؤنـِلمـِک : [ يؤ : ‌نـِلمـِک ] ، بير طاراپا اوغراماق ، بير اوغرا گيتمـِک ، بير اوغرا يؤره مـِک . اوُل ساقغالئني سئپاپ ، اؤز اؤيۆنه باقان يؤنـِلدي .

يؤنه

يؤنه

يؤنه :[ يؤ : نه ] ، ــ موغت ، پولسوز ، پشگـِش . بو كيتابي من سانگا يؤنه بريأرين. ــ كـِيپينه ، پـِي واغتئنا ، بي درِك ، سبأپ سيز . اوُنونگ گيزلـِنيپ دورماغئ يؤنه يردِن دأل دير. ــ “امما ، ولي” دییـِن ماني لاري آنگلاديان ، غارشی لئغئ گؤرکـِزيأن باغلايجي . يؤنه ولي […]

يؤرۆلگـِن

يؤرۆلگـِن

يؤرۆلگـِن : مد. دئرناغئنگ دۆيبۆندِن دؤمۆپ چئقیان ييتي آغئرئلي چئقوو ، يارا. بارماغئما يؤرۆلگـِن چئقدي .

يؤره مـِک

يؤره مـِک

يؤره مـِک : ــ انديغان أديم أديپ حرِکـِت اتمـِک ، يوُل گچمـِک . يوُلي يؤران ينگـِر ، ايشي ياپئشان ( ناقئل ). ــ حرِکـِته گلمـِک ، ايشلأپ باشلاماق، ايش لـِمـِک . اوُتلي يوواش ـ يوواشدان يؤرأپ اوغرادي . ــ گؤرکـِزيلـِن اوغور ، دۆزگۆن بوُيونچا حرِکـِت اتمـِک . سنينگ بللأن يوُلونگ بیلـِن دۆز يؤرأپ ، واطانمئزي […]

يؤريته

يؤريته

يؤريته : [ يؤري : ته ] ، ــ بير زات اۆچين آيراتئن نیّـِت لـِنـِن ، آيراتئن بير ماقصات اۆچين گؤنۆكديريلـِن . اوُل يؤريته سالنان گينگ ياغتي جايدا ياشايار . ــ دينگه بير زات اۆچين ، آيراتئن . گلين ادين ، توُي ات باقالي ، اوُنسوُنگ يؤريته گلأيـِريس ـــ دييشيپ گيتدي لـِر .

يووونماق

يووونماق

يووونماق :اؤزۆنگي سوو بیلـِن يووماق ، آراسسالاماق . يۆزۆنگدِن يۆز گۆجۆك دوُيجاق ، يوونايسانگ بوُلمادئمي ؟! ـــ دييدی .

يؤرجـِن ـ يؤرجـِن

يؤرجـِن ـ يؤرجـِن

يؤرجـِن ـ يؤرجـِن :يؤرجـِن ـ يؤرجـِن ( بوُلماق ) اتمـِک ـــ يانگي آياق بيتيپ يؤرأپ باشلاماق ، پاتدئق ـ پوتدوق اديپ يؤره جـِك بوُلماق ، چالا يؤرأپ باشلاماق . اوُنگا يؤرجـِن ـ يؤرجـِن ادِن ، ديل اؤورِدِن كيم ؟

يوووش

يوووش

يوووش :بوُت . سووونگ ايچينده بيتيأن اؤسۆمليگينگ بير گؤرنۆشي . غولمان سئيا باتئرئلان يوووش غالامي الينه آلدي .

يؤرگۆنلي

يؤرگۆنلي

يؤرگۆنلي :كؤپ توتوليان ، كؤپ اولانئليان ، كؤپ آغزاليان . غارانئنگ ” باتئر ” لاقامئندان چوُماق لاقامي خالق آراسئندا خاص يؤرگۆنلي دير .

يؤرِلگه

يؤرِلگه

يؤرِلگه : ــ كؤنه ـ دِن دأپ بوُلوپ غالان دسسور ، قادا ـ قانون . ــ يوُلباشچئ لئق گؤرکـِزمه سيني بريأن اوغور ، آلنئپ بارئليان اوغور . شوُلارئنگ يؤرِلگه سي ، بلكي بيزينگ يالي هنيز أتمه سيني اؤورِنمـِديك گؤزسۆزلـِره ـ ده يوُدا بوُلار .

يؤرمـِک

يؤرمـِک

يؤرمـِک : كؤمـِکچي ايشليك فونكسيياسئندا ائسنئشئپ گليأن ايشليگي بیلـِن بيرليكده غئمئلدي نئنگ دوُواملي لئغئنئ ، چئلشئرئملي حأضیركي زاماني گؤرکـِزيأر . شاغال دوُست ، بار آيت ، شوُل غاررئجا عایال يالان سؤزلأپ ، آغزئنا گلـِنيني يانگراپ يؤرمه سين .

يؤرمه مـِک

يؤرمه مـِک

يؤرمه مـِک :‌ [ يؤ : رمه مـِک ] ، ماتانئنگ غئراسئني اۆست آشئر سانجئپ تيكمـِک ، غاپجاپ تيكمـِک . كؤينـِگي يؤرمه مـِک .

يؤرۆش

يؤرۆش

يؤرۆش : ــ غوُشونئنگ يا ـ دا فلوُتونگ يؤريته ماقصات بیلـِن بير اوغرا اديأن حرِکـِتي . پئيادا غوُشون يؤرۆشه چئقدي. ــ بیری نینگ اۆستۆنه اديليأن حاربي حرِکـِت . شوُل باشاغاي لئق اينگليس لـِرينگ يؤرشۆني تسديردي . ــ غوراماچئلئقلي اديليأن چئقئش ، گؤرِش . مدِني يؤرشه يارئش غورالئنگ، اوُبالارا طاراپ دوُغري يؤرألينگ. خاچلي يؤرۆش لـِر : […]

يومرالماق

يومرالماق

يومرالماق :چيش گؤرنۆشينده توُغالاغراق بوُلوپ دورماق ، يومري بوُلماق ، پؤكگـِرمـِک . اوُنونگ دۆوۆن لـِري يومرالان بارماق لاري باردئ .

يومرولماق

يومرولماق

يومرولماق : ــ دؤولۆپ يئقئلماق، آشاق لئغئنا چؤكـِن بوُلماق . وِيران بوُلماق، بوُزولماق . شوُل غالالار يومرولسا ، بلا باري دپ بوُلجاق. ــ گؤچ. م. يئقئلماق ، وِيران بوُلماق ، دارغاماق . يومرولدي ، يئقئلدي ظالئم لار تاغتي .

ينگيش

ينگيش

ينگيش : ــ اوروشدا، سؤوِشده دوشماندان اۆستۆن چئقئپ غازانئلان اۆستۆنليك . ــ ايشده ، زأحمـِتده ، هر هیلی اسپوُرت يارئش لارئندا غازانئليان اۆستۆنليك . ينگيش بايداغئ : ينگشينگ ، اۆستۆنليگينگ سيمووُلي . ينگيش دۆشۆمي : كيمي ؟ نأمأني ؟ دییـِن سوُراغ لارا جوُغاپ بوُليان دۆشۆم.

ينگيل

ينگيل

ينگيل : ــ آغئر دأل ، آغرامي آز بوُلان ، آغئر بوُلمادئق . ــ كؤپ زأحمـِت صارپ اديلمـِيأن، قئن بوُلمادئق ، آنگسات ، سادا ، یؤنه کـِی، ينگيل ـ يلپاي . بو مسـِلأني چئقارماق اؤرأن ينگيل. ــ گؤچ. م. آغراس دأل ، سالئقات سئز ، كلپـِنگ ، گؤتـِريم ( آدام حاقدا ) . ينگيل آدام […]

ينگيل كلله

ينگيل كلله

ينگيل كلله :عاقئلي آز ، عاقئل سئز ، كم عاقئل . اوُغول لارئني ساندان چئقاريان ، باللئم ، سنيگ شوُل ينگيل كلله دأدِنگ !

ينگيل ـ يلپاي

ينگيل ـ يلپاي

ينگيل ـ يلپاي :[ ينگيل ـ يلپا : ي ] ، ــ سر. ينگيل . ــ چالا ، يۆزلـِي ، دۆيپلي دأل . ينگيل ـ يلپاي يارالي بوُلان لار باردي .

ينه

ينه

ينه : ــ ينه ـ ده ، باشغا ـ دا . ينه اۆچ مانات لئق خارئد آل .ــ ياماشغان ، تأزه ـ دِن ، غايتادان. ــ بوُلسا ـ دا ، دييسـِنگ هم ، غايتا . يالتاراق دييأيمه سـِنگ ، ينه ـ ده شوُنونگ آدامـِکأرچيليگي يامان دأل دير . ينأنگ ـ ينه سي بار: ينه ـ […]

ينه كي

ينه كي

ينه كي :گلجـِككي ، اينديكي . غالانئني بوُلسا ينه كي یئل لاردا حاساپ لاشار گيدِريس .

ينگنگه

ينگنگه

ينگنگه : ــ اؤزۆندِن اولي آغانگئنگ عایالي . ــ اؤزۆندِن ياشي اولي بوُلان نأتانئش عایالا يۆز توتولئپ آيدئليان سؤز . ينگنگه نأمه خابار ؟

ينگسـِكي

ينگسـِكي

ينگسـِكي :ينگسه طاراپداقئ، ائز طاراپدا بوُلان ، سئرت طاراپقئ ، ينگسه دأكي. بات بیلـِن اورلان شاپبئق اوُغلاني پئزئپ غوُيبـِردي .

ينگسه

ينگسه

ينگسه : ــ كللأنينگ ، كلله سۆنگكۆنينگ ائز طاراپئ ، آرقا طاراپئ . اوتولان ينگسه سيني غاشار ( ناقئل ). ــ بير زادئنگ آرقا طاراپئ ، ائز طاراپئ ، تئل . آيلارئنگ شادلئغنا بيلبيل هنگ اتدي، شوُل واغت ينگسه دِن بير گؤوره يتدي. ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا : دوشمان لارئنگ ينگسه سينده بوُلان بير سؤوِشده […]

ينگسه ليك

ينگسه ليك

ينگسه ليك : ــ گلين ـ غئزلارئنگ ينگسه سينه داقئليان شلپه لي ، ياسي شايي . ــ كلله كي نينگ آتئنگ غولاقلاري نئنگ سئرتئندان آيلانيان يري، غايشي . اوُراز آتي نئنگ ينگسه ليگيني دۆزِلتدي .

ينگسيكچي

ينگسيكچي

ينگسيكچي :ايلده گؤرِن زادئني باشارسا ـ باشارماسا اتجـِك بوُليان ، دورنوق سئز حأصیّـِتلي، كلپـِنگ، دگدي . ينگسيكچينگكي يكه گۆن ، يتيپ بارسا يدي گۆن‌.

ينگله مـِک

ينگله مـِک

ينگله مـِک : ــ آغرامي كمـِلمـِک ، آغرامي آزالماق . غوراپ ينگله مـِک . ــ آنگسات لاشماق ، سادالاشماق ، یؤنه کـِی لـِشمـِک . ــ گؤچ. م. ینگیل کلله لیک اديپ باشلاماق ، سالئقات سئز بوُلوپ باشلاماق، سووجوق لاماق ، گؤتـِريلمـِک . مايسا اجأنينگ كيچي غئزي تأزه گۆل شو گۆن لـِر غاتي ينگلأپ دير . […]

يومروق

يومروق

يومروق :الينگ بارماقلاری يوملوپ توُغالانيان يري ، گؤرنۆشي ، بارماق لاري يوملان پنجه . بو دؤش ، بو يومروق اوُيناماغا گؤتـِريليأن دأل دير . يومروغا گيرمـِک : اوروشماق ، يومروق لاشماق ، بيري ـ بيرينگ غارشي سئنا فيزيكي گۆيچ بیلـِن هۆجۆم اتمـِک . يومروق اييمـِک : بيري طاراپئندان خوُرلانماق ، اورولماق ، ينجيلمـِک . يومروق […]

يوغرولماق

يوغرولماق

يوغرولماق : ــ باسئلئپ ، غئسئلئپ ، غارجاشدئرئلئپ ، اِيلـِنيپ ، يومشاق ماسسا اؤورۆلمـِک . يومشاق اديلـمـِک . خامئر يوغرولماق . ــ گؤچ . م . بللي بير حأصیّـِته اِيه بوُلماق ، گؤنۆكديريلمـِک . كمينأنينگ دؤرِدیجیلیگی نينگ اساسي آيراتئن لئغئ اوُنونگ اثـِرلـِري نينگ هۆجۆم اديجي ليك حأصیّـِتي بیلـِن يوغرولاندئغئ دئر .

يورت

يورت

يورت :[ يو : رت ] ، ــ اوُبانئنگ گؤچـِن و اوُتورئم اۆچين غوُنيان يري . يوردي بلـِت چاپار ( ناقئل ) . يورت غادئرئني گؤچـِن بيلـِر ( ناقئل ) . ــ دؤولـِت ، بللي بير آراچأگي بوُلان اوُرون گينگيش ليگي . دۆزه لـِن دير بيبات بوُلان يوردومئز . يوردوندا يل اؤسدۆرمـِک : هيچ زات […]

يومري

يومري

يومري :توُغالاغراق گؤرنۆشده يومرالئبراق دوران زات ، بير زادئنگ تۆممريبرأك غالئپ دوران يري . غئزئنگ يومري دؤشي ساندئراياردي . يومري يوووتماق : نأحاق يردِن ايلينگ زادئني اؤز پـِیدانگا گچيرمـِک ، ايلينگ حاقئني اييمـِک. اوُل دايخان لارئنگ زادئني یومرئ یوودوپ دئر .

يومشاق

يومشاق

يومشاق : ــ ينگيل ليك بیلـِن غئسئليان ، باسئليان ، چيه ، مايئشغاق ، سۆينگۆچ ، غاتي بوُلمادئق . چاي بردي ، ناهار بردي ، سالدئردي يومشاق دۆشـِك . ــ گؤچ. م. ياقئملي ، مئلايئم ، يوواش . اوُل اؤرأن يومشاق آدامدي.

يومشاماق

يومشاماق

يومشاماق : ــ ياقئملي ، مئلايئم ، يوواش بوُلماق .ــ ينگيل ليك بیلـِن غئسئليان ، باسئليان بوُلماق ، چيه ، مايئشغاق ، سۆينگۆچ بوُلماق . بير نأچه واغتدان سوُنگ يومشادي. ــ كؤشـِشمـِک ، دينگمـِک . گۆلثۆم بير آز يومشاسا ـ دا ، كۆرت آخمدا غئيئق گؤز بیلـِن باقدي .

يوملوقماق

يوملوقماق

يوملوقماق :بير طاراپا گيتمـِک ، اوغراماق ، يۆزۆنگ اوغرونا گيتمـِک ، بير طاراپا انگمـِک . آلجئرانگنگي لئق بیلـِن غاپا باقان يوملوقدي .

يومماق

يومماق

يومماق :آچئق بير زادي ياپماق ، سبشيرمـِک ، اپمـِک . اوُل گؤزلـِريني يومدي . گؤز يومماق : ــ آرادان چئقماق ، اؤلمـِک . ــ سر. گؤز . گؤز يوموپ ـ آچاسي سالئم : سر. گؤز .

يومورتغا

يومورتغا

يومورتغا :توُووغئنگ ، غوشلارئنگ ، غوزلايان داشي غابئقلي زادي ، توُخومي . اجه سي ايكي سانجاق بيشـِن يومورتغاني اؤنگۆنده غوُيدي .

يورت باسار

يورت باسار

يورت باسار :[ يو :‌ رت باسار ] ، باشغالارئنگ ترريتوُريياسئني زوُر بیلـِن باسئپ آليان ، باسئب آلئجي لئق سئياساتئني يؤرِديأن ، آگرسسوُر . ايرانئنگ يورت باسار شالارئنا اؤلۆم ضاربئني اوردوم ـــ دييدی .

يومورماق

يومورماق

يومورماق : ــ يئقماق ، وِيران اتمـِک ، آشاق لئغئنا ، ايچ طاراپئنا يئقماق ، چؤكـِرمـِک ، دارغاتماق ، خاراباچئلئغا اؤوۆرمـِک . ــ گؤچ . م . يئقماق ، وِيران اتمـِک ، آغدارماق ، دارغاتماق ، يوُق اتمـِک . واخ ، کأشكي منينگ غارغئشئم اوُنونگ باشئنئ يومورسادي !

يوغورماق

يوغورماق

يوغورماق :بير زادي باسئپ ، غئسئپ ، غارجاشدئرئپ ، اوُوقالاپ يومشاق ماسسا اؤوۆرمـِک ، يومشاق اتمـِک . خامئر یوغورماق .

يوقا

يوقا

يوقا :[ يو : قا ] ، ــ غالئنگ بوُلمادئق. ــ نأزيك ، گلشيكلي ، اوُوادان . خوُجامئنگ يوقاجئق غاباق لاري غوُرقئ بیلـِن تيسگیندي. الي يوُقا : سر. ال يوقا گـِيينمـِک : ينگيل گـِيينمـِک ، غالئنگ گـِيينمـِزليك ، یئلي اگين ـ باش گـِيينمـِزليك . هوُوا سوُووق ، سن يوقا گـِينيپ سينگ ! يوقا یۆرِک : […]

يوماق

يوماق

يوماق :ساپاغئنگ توُغالاق اديليپ سارالان گؤرنۆشي . آینانئنگ يوماق لارئني بير لاي اللأپ چئقاندان سوُنگ ، اوُنگا خابار غاتدي . آشاغئ يوماقلي يالي : بير زادئنگ اۆستۆنده جایلي اوُتورئپ بيلمـِيأن . غئلئچ آشاغئ يوماقلي يالي گۆتلأپ يره غاچاردي . یۆرِِگینگ يوماغئني چؤش لـِمـِک : سئرئنگي آچماق ، عايان اتمـِک ، گيزلين پيكيرينگي يۆزه چئقارماق ، […]

يومجوق لاتماق

يومجوق لاتماق

يومجوق لاتماق :يوموپ كيچـِلتمـِک ، چينگريليپ سرِتمـِک . اوُل آنگئردان گله ـ گلمأنه چوقاناق گؤزلـِريني يومجوق لادئپ باشلادي .

يوبيلـِي

يوبيلـِي

يوبيلـِي : ــ آيراتئن آدامئنگ يا ـ دا ادارانئنگ ايشلـِري نينگ بللـِنيپ گچيلمـِلي یئل لئغئ . ماغتئم غولي نئنگ یئل لئق يوبيلـِيي . ــ بللـِنيپ گچيلمـِلي یئل لئغئ بايرام اتمـِک ليك .

يـِورِي لـِر

يـِورِي لـِر

يـِورِي لـِر :اوُروُپا ، آزييا و آمريکا يورت لارئندا ياشايان ، بير نأچه داغئنئق توُپارلاردان عئبارات ، سميت ديل لـِر ماشغالاسئنا دگيشلي بوُلان خالق ، موسایئ لار . سيزينگ اۆچين هممه لـِر يوُلداش ـارمـِني لـِرده، يـِورِي لـِرده .

يوغروم

يوغروم

يوغروم :بير زادي باسئپ ، غئسئپ ، غارجاشدئرئپ ، اوُوقالاپ يومشاق ماسسا اؤوۆرمـِک ، يومشاق اتمـِک پروُسه سي ، يوغرولئش . يوغرومي يتمـِديك : ــ يتـِرليك يوغرولمادئق. ــ اوُنگات بوُلمادئق ، اوُنگات ايشلـِنمـِديك ، غئزئق سئز ، غوُوشاق . يوغرومي يتمـِديك خامئر .

يوُغئنلي ـ اينچه لي

يوُغئنلي ـ اينچه لي

يوُغئنلي ـ اينچه لي :[ يوُغئ : نلي ـ اي : نچه لي ] ، ــ آراسئندا يوُغئني و اينچه سي بار بوُلان ، يوُغئن و اينچه غاتئشئقلي . ــ کأ يوُغئن ، کأ اينچه ، هم يوُغئن ، هم اينچه ( سس حاقدا ) .

يؤنگكـِمه

يؤنگكـِمه

يؤنگكـِمه :گرام . آدلارئنگ سوُنگونا دگيشلي غوُشولمالار غوُشولئپ ، بير زادئنگ كيمه ، نأمأ دگيشلي ديگيني گؤرکـِزيپ گليأن گرامماتيك کأتـِگوُرييا . آدلار يؤنگكـِمه بیلـِن اۆيتگأنينده ، دگيشلي ليگي آنگلاديارلار .

يؤنتـِم

يؤنتـِم

يؤنتـِم : [ يؤ : نتـِم ] ، ــ چالا گؤريأن ، غوُوي گؤرمـِيأن . غارلي اؤزۆنينگ يؤنتـِم گؤزلـِريني اوُن ـ اوُن بأش أديم آرا داشلئغا باقا ديكدي . ــ دوُغوملي دأل ، سؤلپي ، تۆرکأنا ، سادا . بيزينگ ساقچي لارئمئز يؤنتـِم ، وۆشي بیلـِن جوُممي غوُلتوغئ تۆپـِنگلي اوقلاپ ياتيارلار . يؤنتم اينگنگه : […]

يۆورۆك

يۆورۆك

يۆورۆك :سر. یئلدام . يۆورۆك يارئشدا بللي ، نامارت تاباقدا ( ناقئل ) . ایت يۆورۆگين تيلكي سؤيمـِز ، غاملي كيشي گۆلكي سؤيمـِز ( ناقئل ) . يۆورۆك ال لـِر : چالاسئن حرِکـِت اديأن ، ايشلـِيأن ال .

يۆوسه

يۆوسه

يۆوسه :تيكين تيكيلـِنده بارماغئنگ اوجونا گـِيديريليأن، تلتيندِن، غايئشدان اديليأن يا ـ دا متال انجام . اوُل يۆوسه سيني اؤتۆريپ ، كشده اتمأگه اوُتوردي .

يۆوۆرتمـِک

يۆوۆرتمـِک

يۆوۆرتمـِک :‌دوُقاماق اۆچين ارشي گريپ ، دوُقما تايیارلاماق . اولي بير زات هم دأل ـ له ، خالچاجئق يۆوۆرتجـِك . گؤوۆن يۆوۆرتمـِک :‌ سر. گؤوۆن .

يۆوۆرجي

يۆوۆرجي

يۆوۆرجي :گلين ماشغالانئنگ اؤز آدامسي نئنگ اركـِك دوُغانئنا غارئنداشلئق تايدان بريأن آدي . منی اؤز يۆوۆرجيمه داقدي لار .

يوُرغوت

يوُرغوت

يوُرغوت :دۆيشۆنگ و ش. م. مانئسي نئنگ دۆشۆنديرمه سي ، طألـِي . بو دۆيشۆنگ يوُرغودئني اؤزۆنگ آيدايماسانگ ، مندِن ـ أ يوُران يوُق .

يوُرتماق

يوُرتماق

يوُرتماق :‌ائلغاپ گيتمـِک ، يۆوۆرمـِک ، چالت يؤره مـِک . كؤپ يوُرتان بير تايار ( ناقئل ) . يوُرتان اوُزار ، ياتان توُزار ( ناقئل ) .

يۆنگ

يۆنگ

يۆنگ :حايوان لارئنگ دريسي نينگ اۆستۆندأكي يومشاق تۆي اؤرتۆگي . كؤتـِك گۆيچلي بوُلسا ، يۆنگ غازئق يره گيدِر ( ناقئل ) . يۆنگ ساقغال بوُلماق :‌ باشغا بيري اۆچين كيشي نينگ اؤنگۆنده يالانچي بوُلماق ،‌ بيريني آلداپ ماسغارا بوُلماق . يأ ، بو ـ ها اوُنگارجاق ـ اوُو ، بيزي يۆنگ ساقغال اتجـِك ـ اوُو […]

يۆزۆغارا

يۆزۆغارا

يۆزۆغارا : ــ عومومئ عاداتي ، يؤرِلگأني بوُزان ، گۆنأ ايش ادِن ، عايئيپلي ، اتميشلي . صوُپي عایالئنگ اؤنگۆنده يۆزۆغارا بوُلدئ . ــ بيرينه کأيه ليپ آيدئليان سؤز . حارام ، يۆزۆغارا .

يۆزۆك

يۆزۆك

يۆزۆك : ــ بزگ اۆچين بارماغا اؤتۆريليأن ، كۆمۆش يا ـ دا غئزئلدان ياساليان، غاشلي يا ـ دا غاش سئز حالقا . آلتئن يۆزۆگي باردي . ــ گؤچ . م . چاقغئ ، يۆزۆك و ش . م . زات گيزلـِنيپ ، ايكي طاراپ بوُلوپ كؤپچۆليك لـِيين اوُيناليان اوُينونگ آدي ، كچه ـ كچه . […]

يۆزين

يۆزين

يۆزين : [ يۆزي : ن ] ، يۆزۆنگي ، گؤورأنگي آشاق لئغئنا اديپ آرقان دأل ، يۆز طاراپئنگ اۆستۆنه . يۆزين ياتماق . يۆزين سالماق : اؤرأن غاتي چاپئپ گيتمـِک ، آياق آلدئغئنا چاپماق ، آت سالماق . غويروغئني جايتاردئپ ، يۆزين سالئپ اؤتا گيتدي . يۆزين دۆشمـِک : بتـِرينه توتماق ، آشا گچمـِک […]

يۆك

يۆك

يۆك : ــ يۆك لـِمـِک اۆچين، اولاغا اورماق اۆچين تاييار اديليپ غوُيلان زات، خارئد . يۆك اگريسي اوزاق گيتمـِز ( ناقئل ) . ــ اؤيۆنگ دولوندا غالدئرئلئپ غوُيلان يوُرغان ـ دۆشك . ــ گؤچ . م . عاذاپ ، جبير ، جپا . دورموشئنگ آغراملي يۆكی . يۆكه ورديش : يۆك يۆكلـِنمأگه ، يۆك اورولماغا […]

يوُدا

يوُدا

يوُدا :[ يوُ : دا ] ، آدامئنگ يا ـ دا حايوانئنگ كؤپ غاتناو اتمـِگي نتيجه سينده عمـِله گلـِن اينچه جيك يوُلجاغاز . يوُدا ائزلاسانگ يوُلا بارار، يوُلي ائزلاسانگ ، ايله ( ناقئل ) .

يوُرغالاماق

يوُرغالاماق

يوُرغالاماق : يوُرغاسئنا گيتمـِک ، يوُرغا گزِري بیلـِن گيتمـِک . دوُر آلاشا کأکیلیک يالي يوُرغالاپ باريار .

يوُرونجا

يوُرونجا

يوُرونجا :بوُت . مال اييميتي اۆچين اكيليأن نأزيك بالداقلي ، كيچي جيك ياپراقلي، ماوي گۆللي اؤسۆمليك ، اوُت .

يوُزولماق

يوُزولماق

يوُزولماق : اسره مـِک ليگي غالماق ، اسره مـِک ليك دوُوري تامام لانماق ( اركـِك حاقدا ) . اركـِك يوُزولئپ دئر.

يوُغالماق

يوُغالماق

يوُغالماق :[ يوُ : غالماق ] ، ــ يوُق بوُلوپ گيتمـِک ، يوُق بوُلماق ، ييتيريم بوُلماق ، ييتمـِک . ويزانتييا ايمپـِريياسئندا ـ دا غول اِيه چيليكلي غورلوش كم ـ كمدِن يوُغالئپ اوغراپ دئر. ــ گؤچ. م. آرادان چئقماق ، وپات بوُلماق ، اؤلمـِک .

يوُغسا

يوُغسا

يوُغسا : غارشي لئق و شرط گؤرکـِزيان باغلایجي كؤمـِکچي سؤز . آي ، اوروش زئيان اتدي ـ ده ، يوُغسا من اوُقاپ يوُقاري بيليم آلجاقدئم .

يوُرغان

يوُرغان

يوُرغان : ياتئلاندا اۆستۆنگه اؤرتمـِک اۆچين آراسئنا پامئق ، يۆنگ ، يلـِك سالنيپ تيكيلـِن كؤرپه ، اؤرتۆك .

يوُغناس

يوُغناس

يوُغناس : ــ بیرنـِمه يوُغئن ، يوُغئنراق . ــ بیرنـِمه سميز ، چيشيك ، سميزرأك . اوُل سوُلدات لارئنگ بيري اوزئن ، يوُغناسدي . ــ يوُغئنراق چئقئان ، پس أهـِنگده يانگلانيان ( سس حاقدا ) . ييگيدينگ سسي غئز سسيندِن خاص يوُغناسدي .

يوُغئن

يوُغئن

يوُغئن : [ يوُغئ : ن ] ، ــ ديامـِتري هم ـ ده ايني اولي بوُلان ، اينچه بوُلمادئق . باهار بير غاپدالداقئ يوُغئن سۆتۆنه گؤزلـِريني ديكدي . ــ اتلي ـ غانلي ، سميز ، چيشيك . ــ پس ، خاص يوُغناس ( سس حاقدا ). خال ناظار يوُغئن ، غئرئلجئق سس بیلـِن حمله اوردي […]

يوُرماق

يوُرماق

يوُرماق : ، ــ دۆيشي كسگيت لـِمـِک ، دۆشۆنديرمـِک ، يوُرغودئني آيتماق . ــ حاساپ اتمـِک ، حاساپلاماق ، بير زاتدان گؤرمـِک . اكزامـِندِن گچيپ بيلمـِگيني آرتئق يوُق زاتلارا يوُردي .

يوُرغا

يوُرغا

يوُرغا : ــ اساسان آتئنگ بير واغتدا اؤنگ و ائزقئ ساغ آياق لارئني هم ـ ده اؤنگ و ائزقئ چپ آياق لارئني آتئپ يؤريشي نينگ بير گؤرنۆشي . ــ يوُرغالاپ چاپيان آت . خال ناظارئنگ يوُرغاسي اِيـِرلـِندي .

يوُغناماق

يوُغناماق

يوُغناماق : ــ يوُغئن بوُلماق ، دۆيبي ، گؤورۆمي اولالماق . چئنار هم گۆنده ايكي اسسه يوُغناپ دئر . ــ سمره مـِک . اوُل يوُغناپ دئر .

يۆك لـِمـِک

يۆك لـِمـِک

يۆك لـِمـِک : ــ بير زادا يۆك اورماق ، يۆك باسماق. ــ گؤچ . م . بيرينه بير زادي يرينه يتيرمـِگي تابشئرماق ، بير زادي اتمأگه بوُرچلي اتمـِک . اۆستۆنه يۆك لـِمـِک: بير ايشي يرينه يتيرمـِگي بيرينه تابشئرماق. تؤهمـِت يۆك لـِمـِک : سر. تؤهمـِت . گۆنأ يۆك لـِمـِک : سر. گۆنأ .

يۆك لـِتمه

يۆك لـِتمه

يۆك لـِتمه : يۆك لـِتمه درِجه سي ـــ گرام . ـــ حرِکـِتينگ سؤزلـِمينگ اِيه سي طاراپئندان اديليأن ، اوُنونگ بويورماغئ ، تابشئرماغئ بوُيونچا باشغا بيري طاراپئندان اديليأن ديگيني آنگلاديان ايشليك فوُرماسي .

يۆز

يۆز

يۆز : ، 00 سانی نئنگ آدي و اوُنونگ موقداري . يۆز نامارت بير مردينگ يريني توتماز ( ناقئل ) . يۆز غوُيون تۆكـِنر ، يۆزۆغارالئق تۆكـِنمـِز ( ناقئل ) . يۆز باشلي اؤي : يۆز ساني اوغئ بار بوُلان اؤي . آصلئندا ، يۆز باشلي ، دؤرت غانات غاراجا اؤي آرتئغئنگ اجه سينه انايي […]

يۆزباشي

يۆزباشي

يۆزباشي : كؤن . س . يۆز آدامدان عئبارات بوُلان غوُشون بؤلۆمي نينگ يوُلباشچئسي . عزيز اوُني آتلي لاري نئنگ ايچيندِن آغتارتدي ، اوُن باشي ، يۆزباشي لاردان سوُرادي .

يۆزبه ـيۆز

يۆزبه ـيۆز

يۆزبه ـيۆز :غارشئما ـ غارشي ، يؤزلـِري بيري ـ بيرينه غابات بوُلان ، غارشئداش . دوشمان بیلـِن يۆزبه ـ يۆز دوروپ آتئشماغئ اونوتما .

يۆز گؤرۆجي

يۆز گؤرۆجي

يۆز گؤرۆجي : طاراپگؤي ليك اديأن ، يۆز گؤرۆپ ايش سالئشيان ، هممه لـِره دنگ گؤز بیلـِن سرِتمـِيأن . يۆزگؤرۆجي آدام .

یۆرِک

یۆرِک

یۆرِک : ، آنات . ــ موسكول خالتا شكيلي مركـِزي غان آيلانئش اوُرگاني . داغدان آرقاسي بوُلانئنگ داشدان يۆرِگي بوُلار ( ناقئل ) . ــ بير يرينگ يا بير زادئنگ اينگ اساسي يري ، مركـِزي . موُسكوا سوُوِت سوُيوزي نئنگ يۆرِگي دير . ــ گۆيچ ـقووّات ، غايرات . اوُنونگ آيديان زادئني ادايمأگه یۆرِک گرِک […]

یؤنه کـِی

یؤنه کـِی

یؤنه کـِی : [ يؤ : نه كـِي ] ، ــ دۆشۆنمـِگي قئن بوُلمادئق ، آنگسات ، سادا . یؤنه کـِی سؤزلـِر . ــ اولومسي دأل ، آچئق گؤوۆنلي ، كيچي گؤوۆنلي ، سادا . بيز بير یؤنه کـِی آداملاردئرئس ، شؤهراتلي خانئم ! ــ بـِیله کی لـِردِن تاپاووت لانمايان ، بـِیله کی لـِردِن اۆيتگـِشيك […]

يؤنه ليش

يؤنه ليش

يؤنه ليش : [ يؤ : نه ليش ]، يؤنه ليش دۆشۆم ـــ ” كيمه ؟ نأمأ ؟ ” دییـِن سوُراغ لارا جوُغاپ بوُليان دۆشۆم.

طاراپئ هایسئ ، بيلـِر يالي دأل .@ ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا

طاراپئ هایسئ ، بيلـِر يالي دأل [email protected] ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا

طاراپئ هایسئ ، بيلـِر يالي دأل . ــ كؤمـِکچي سؤز روُلوندا : غوشلار هوُوانئنگ يۆزۆنده غايياردي . يۆز برمـِک : هاجئق ـ هوجوق اتمـِک ، غوُوي قابول اتمـِک ، غوُلداماق . اوُل بيزينگ يۆز برِنيميزه بگـِندی . يۆز اوُتدان ائسسي : يۆزۆنه گليپ بيلمـِزليك ، يۆزۆنه آيدئپ بيلمـِزليك . يۆز اورماق : بير ايشه گيريشمـِک، […]

يؤنه ـمؤنه

يؤنه ـمؤنه

يؤنه ـمؤنه :[ يؤ : نه ـ مؤ : نه ] ، اِيله ـ بـِيله ، آز ـ اوُولاق ، كيچي ـ كيريم . اوُنونگ يوُلباشچئ لئق اديأن غورلوشئغئ ـ دا يؤنه ـ مؤنه دأل .

يؤوسـِل لـِمـِک

يؤوسـِل لـِمـِک

يؤوسـِل لـِمـِک : ــ اؤزۆنينگ گۆنأکأرديگيني ، پيكري نينگ نأدوُغرودئغئني بيليپ غوُوشاپ باشلاماق ، اؤز پيكيريندِن دأنيپ باشلاماق . ــ آزالئپ باشلاماق ، آزالئپ ، گيديشيپ ، دارغاشئپ باشلاماق ، سايپال لاماق.

يۆپ

يۆپ

يۆپ : ــ يۆنگدِن ، چؤپۆردِن و ش . م . ايشيليپ ، يۆك ، مال ـ غارا دانگماق اۆچين اولانئليان باغ ، طاناپ . ايكي كۆلتـِم غارا يۆپ . ــ خالي دوُقاماق اۆچين يۆنگدِن اگريلِن ساپاق ، اريش . يۆپ سيز دانگماق :‌ وادا بريپ ، واغتئندا گلمـِزليك ، كؤپ غاراشدئرماق . يۆپۆنينگ اۆستۆنده […]

یۆپـِک

یۆپـِک

یۆپـِک : ــ يؤريته ساقلانيان غورچوغئنگ پيله سيندِن عمـِله گليأن اؤنۆم . يۆپـِگي ساقلاماسانگ ، يۆنگ بوُلار ، گؤزِلي ساقلاماسانگ ، گۆنگ ( ناقئل ) . ــ یۆپـِکدِن اديلـِن ، یۆپـِکدِن تاييارلانان. يوقا یۆپـِک كؤينـِكلي بير غئزئنگ ال بولايان لئغئ گؤرۆندي . یۆپـِک چكمـِک :‌ پيلأني غاينادئپ اوچ آلماق ، يۆپـِگي غازاندا غاينادئپ ايلكينجي گزِک […]

يۆپـِگينگ اوچلي

يۆپـِگينگ اوچلي

يۆپـِگينگ اوچلي :یۆپـِک چكيجأ ـــ ايشينگ شوُولي بوُلسون ـــ دییـِن مانئدا آيدئليان آنگلاتما . مئرات اوُغول نور اجأ ـــ يۆپـِگينگ اوچلي بوُلسون ! ـــ دییـِنده ، اوُل هم ـــ دؤولـِتينگ گۆيچلي بوُلسون ! ـــ ديييپ جوُغاپ بردي.

يۆپلۆك

يۆپلۆك

يۆپلۆك : ماتا ، خالي و ش . م . دوُقاماق ، بير زات تيكمـِک اۆچين پامئقدان ، اريشدِن اگريليپ تاييارلانان اؤنۆم ، ساپاق . عایالئم يۆپلۆك اگيريأر .

يؤريش

يؤريش

يؤريش : [ يؤري : ش ] ، آياق باسئش ، يؤره مـِک تأري ، أديم اوروش . غئر آتئنگ ييگريمي دؤرت دۆرلي يؤريشي باردي .

يۆك لـِنمـِک

يۆك لـِنمـِک

يۆك لـِنمـِک : ــ يۆك اورولماق، يۆك لـِنيپ غوُيولماق، يۆك باسئلماق. ــ گؤچ. م. بير زادئنگ يرينه يتيريلمـِگي تابشئرئلماق ، بير زادي اتمأگه بوُرچلي اديلمـِک .

يۆز

يۆز

يۆز : ، ــ آدامي نئنگ كلله سي نينگ اؤنگ طاراپقئ بؤلـِگي . بگـِنجينگ گۆنه يانان يۆزي غئزغئلت غوُنگراس بوُلوپ گؤرۆنيأر . ــ زادئنگ اۆست طاراپئ ، اۆستي ، يوُقارسي . خالي نئنگ يۆزي . ــ عومومان داشقئ گؤرۆنيأن طاراپ . ديوارئنگ يۆزي . ــ دۆزۆو طاراپئ ( ماتانئنگ و ش . م . ) […]

يۆز

يۆز

يۆز : ، ــ آدامي نئنگ كلله سي نينگ اؤنگ طاراپقئ بؤلـِگي . بگـِنجينگ گۆنه يانان يۆزي غئزغئلت غوُنگراس بوُلوپ گؤرۆنيأر . ــ زادئنگ اۆست طاراپئ ، اۆستي ، يوُقارسي . خالي نئنگ يۆزي . ــ عومومان داشقئ گؤرۆنيأن طاراپ . ديوارئنگ يۆزي . ــ دۆزۆو طاراپئ ( ماتانئنگ و ش . م . ) […]

يۆلمه مـِک

يۆلمه مـِک

يۆلمه مـِک :‌يۆزۆني غئرداپ یئلماماق ، يۆلمه نـِك اتمـِک ، تايپي اتمـِک . آشئغئ داشا اوُیقاپ يۆلمه مـِک .

يۆزلـِنمه

يۆزلـِنمه

يۆزلـِنمه : كؤپچۆليگه يۆز توتولئپ آيدئليان سؤز ، خايئش ، چاغئرئش . غورولتاي خالقا بوُلان بيرينجي يۆزلـِنمه سينده شـِیله مأليم اتدي . يۆزلـِنمه بلگيسي : گرام . ــ يۆزلـِنمه سؤزلـِميندِن سوُنگ غوُيوليان بلگي ( !). يۆزلـِنمه سؤزلـِمي : گرام . ــ سر. سؤزلـِم .

يۆزلـِي

يۆزلـِي

يۆزلـِي : ــ چونگ دأل ، يۆزۆنه غوُلاي ، خاص يوُقارراقدان ، يۆزرأگيندِن ، چالاجا. يري نأچه يۆزلـِي دپسـِنگ ، شوُنچا ـ دا اكينينگ حاصئللي لئغئ آز بوُليار . ــ گؤچ . م . سوُووق ـ سالا ، بوُلارـ بوُلماز ، دۆيپ لـِيين دأل ، غوُوشاق . اوُل غورامانئنگ ايشينه يۆزلـِي يوُلباشچئ لئق اتدی .

يۆزلي

يۆزلي

يۆزلي :‌ بیری نینگ يانئندا سئلاغئ ، حوُرماتي بار بوُلان ، سؤزي دينگلـِنيأن ، آبرايلي . كؤمـِک اؤزۆنينگ يانئندا يۆزلي بوُلان آداملارا اؤزي نينگ آخئرقئ جوُغابئني بردي . آت يۆزلي : سۆينمـِگرأك اوُوادان يۆزلي . آت يۆزلي آدام . گۆلـِر يۆزلي : آلچاق ، مئلايئم ، مئلاقاتلي .

يۆزمـِک

يۆزمـِک

يۆزمـِک :‌ . ــ باتمان ساقلانئپ بيلمـِک ، الينگ ، آياغئنگ ، و ش . م . كؤمـِگي بیلـِن سووونگ يۆزۆنده حرِکـِت اتمـِک . ــ سووونگ يۆزي بیلـِن گيتمـِک ، سووونگ يۆزۆنده حرِکـِت اتمـِک ( گأمي و ش . م . حاقدا ) . دريادا يلكـِنلي گأمي لـِر يۆزيأردي . . پيكير درياسئندا ( كؤلۆنده […]

یۆرِکلي

یۆرِکلي

یۆرِکلي : ــ غوُرقمازاق ، غايراتلي ، غايدووسئز ، باتئر . سن یۆرِکلي باتئرسئنگ، بارـ دا شوُل كللأني آل ـ دا ، شو خالتا سال ـــ دييدی . ــ ائخلاص بیلـِن ، چئن یۆرِکدِن . اوُل بويروغا تيز غوُپوپ ، ايشه یۆرِکلي ياپئشماغئ عادات ادينيپ اوغرادي .

يۆزمـِک

يۆزمـِک

يۆزمـِک : ، مالئنگ دري سئني الينگي سوُقوپ ، سوُيوپ آيئرماق ، سوُيماق ، خامئني سئپئرماق .

يۆزلـِشمـِک

يۆزلـِشمـِک

يۆزلـِشمـِک : يور . داواگأرينگ بیلـِن يۆزبه ـ يۆز بوُلوپ مسـِلأني چؤزمـِک ، يۆزبه ـ يۆز بوُلوپ داواني چؤزمـِک .

يۆزلـِك

يۆزلـِك

يۆزلـِك : بیری نینگ يۆزۆنه بير زادي گؤني آيتماغا اوتانيان، يئغرا ، چكينجـِنگ، اوتانجانگ . يۆزلـِك آدام .

يۆزلـِنمـِک

يۆزلـِنمـِک

يۆزلـِنمـِک : ــ بير طاراپا اوغراماق ، بير طاراپا گؤنـِلمـِک ، بير طاراپا گيتمـِک ، بير اوغرا حرِکـِت اتمـِک . آينا ائزئنا باقان يۆزلـِندي . ــ بيرينه يا ـ دا كؤپچۆليگه يۆز توتماق ، هممه لـِرينگ پيكيريني اؤزۆنه چكيأن سؤز آيتماق ، چاغئرئش بیلـِن يۆز توتماق .

یۆرِک

یۆرِک

یۆرِک : ، ايچينده آرقايين اوُتورار يالي ، پالاسدان ، كچدِن ، يوُرغاندان و ش. م. دۆيأنينگ هوُوودي نئنگ اۆستۆنده اديليأن آيلاو . اۆستي یۆپـِک يوُرغانلي خالي یۆرِِگینگ اۆستۆنه دئرماشئپ ، مۆندی .

یۆرِکسه

یۆرِکسه

یۆرِکسه : آجئغئلاندا ايییليأن سأهـِلچه زات ، بيرآز غاربانماق اۆچين ايییليأن زات . یۆرِکسه ادينمـِک . یۆرِکسه بوُلار يالي چؤرِك اييمـِک .

يۆزگۆر

يۆزگۆر

يۆزگۆر : اسپوُرت . سوودا يۆزمأگه اؤكده ، يۆزمأگه تۆرگـِن بوُلان ، سوودا غوُوي يۆزۆپ بيليأن . يۆزگۆر اسپوُرتسمـِن لـِرينگ ساني بارها كؤپـِليأر.

ييگرِنچ

ييگرِنچ

ييگرِنچ : بيرينه يا ـ دا بير زات باراسئندا دؤره يأن اؤرأن اربـِت ، ياراماز دويغئ . ييگرِنجي : ييگرِنچ دؤرِديأن ، اؤرأن اربـِت ، نجيس ، پيس . اوُنونگ آلاجا گؤزلـِرينده ييگرِنجي بير حيله شؤهله سي نينگ بارئني ـ دا دويدي .

ييگرِنتگي

ييگرِنتگي

ييگرِنتگي : اؤزۆني ييگرِنديريأن ، ييگرِنچ دؤرِديأن ، اؤرأن اربـِت ، نجيس . آي، سن ـ أ بير يوُقناسئز ، ييگرِنتگي اكـِنينگ .

ييگيت ليك

ييگيت ليك

ييگيت ليك : آدامئنگ ياشي نئنگ يتگينجـِك ليك واغتي بیلـِن دورغوشان دؤورۆنينگ آراسئنداقئ چاغئ ، جاهئل لئق دؤوري .

ييگيت

ييگيت

ييگيت :‌ ــ ييگيت ليك چاغئنا يتـِن ، جاهئل چئقان ، اؤيلـِنمـِديك اوُغلان، يتگينجـِك ، ييگدِكچه . ييگيتده مۆنگ دۆرلي هۆنأر هم آزدئر ( ناقئل ) . ييگيدينگ گۆلـِر يۆزي بوُلسون ( ناقئل ) . ييگيدي دوُستوندان تانا ( ناقئل ) . ييگيت گؤره باتئر ، آت چاپا يۆورۆك ( ناقئل ). ــ ييگدِكچه لـِره […]